Newsy Sieci

Info spoza sieci

02-12-2014

Olsztyn - Spotkanie informacyjne dotycz─?ce FIO na rok 2015


Samorz─?d Województwa Warmi??sko-Mazurskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarz─?dowych na spotkania informacyjne dot. zasad udzia??u w konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015 Ministerstwa Pracy i Polityki Spo??ecznej. Spotkanie odb─?dzie si─? 10 grudnia 2014 w Olsztynie w sali widowiskowej Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, ul. Parkowa 1, czas trwania:  godz. 9.30 – 13.00; oprócz prezentacji i dyskusji nad udzia??em w konkursie FIO, pod koniec spotkania zostanie przedstawiona dzia??alno??─? Punktu Informacji Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 (15 min).


czytaj wiecej

24-11-2014

We?? udzia?? w konsultacjach projektu Rz─?dowego Programu Aktywno??ci M??odzie??y na lata 2015-2016


Formularz konsultacyjny projektu Rz─?dowego Programu Aktywno??ci Spo??ecznej M??odzie??y na lata 2015-2016 zach─?camy do wype??nienia!


czytaj wiecej

13-11-2014

Polsko-Niemiecka Wsp????praca M??odzie??y chce si─? rozwin─?─? - pom????!


Polsko-Niemiecka Wspó??praca M??odzie??y pracuje obecnie, we wspó??pracy z Fundacj─? Partners Polska (http://www.fpp.org.pl), nad zagadnieniami dotycz─?cymi dalszego rozwoju Organizacji.

W zwi─?zku z tym rozpocz─?li??my prace nad nowym sformu??owaniem naszej Misji


czytaj wiecej

27-10-2014

Zapropszenie na spotkanie


Zaprszamy na spotkanie podsumowuj─?ce Pilota??owy program Rewitalizacja spo??eczna i zawodowa ??rodowisk zamieszkanych przez by??ych pracowników PGR-ów i ich rodziny realizowane jako jedno z zada?? Projektu systemowego Regionalnego O??rodka Polityki Spo??ecznej „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach“ (w za??─?czeniu program) w dniu 29 pa??dziernika 2014 r. w Sali Sesyjnej Sejmiku Województwa Warmi??sko – Mazurskiego (sala 420).23-10-2014

Gwarancje dla m??odzie??y - zaproszenie na spotkanie!


Dyrektor Wojewódzkiego Urz─?du Pracy w Olsztynie zaprasza na cykl spotka?? informacyjno-konsultacyjnych dotycz─?cych wsparcia m??odych mieszka??ców Warmii i Mazur finansowanego ze ??rodków unijnych w ramach Gwarancji dla M??odzie??y.


czytaj wiecej

16-10-2014

Wybory do Komitetu Monitoruj─?cego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozw??j 2014-2020


Rada Dzia??alno??ci Po??ytku Publiczego og??asza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarz─?dowych do Komitetu Monitoruj─?cego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020!


czytaj wiecej

22-09-2014

Konsultujemy regulamin konsultacji - zaproszenie na spotkanie


ZAPRASZAMY NA DEBAT─?!


czytaj wiecej

08-09-2014

PROM og??asza nab??r m??odzie??owych rad miast i gmin do udzia??u w d??ugoterminowym projekcie Ô??Youth Power Ô?? si??a m??odzie??owych radÔ?Ł!


Je??li macie ju?? za sob─? pewne do??wiadczenia, którymi chcecie podzieli─? si─? z innymi, pragniecie pozna─? ciekawych ludzi, zdoby─? now─? u??yteczn─? wiedz─? oraz mie─? wp??yw nie tylko na lokaln─?, ale te?? krajow─? polityk─? na rzecz m??odzie??y – ten projekt jest dla Was!


czytaj wiecej

08-09-2014

Konsultacje projektu Programu wsp????pracy Samorz─?du Wojew??dztwa Warmi??sko-Mazurskiego


Warto si─? wypowiedzie─?! We?? udzia?? w konsultacjach spo??ecznych a wszystko na rzecz naszego województwa!


czytaj wiecej

26-08-2014

Zaproszenie na konferencje regionaln─? ERASMUS+


Marsza??ek Województwa Warmi??sko-Mazurskiego, Warmi??ski Kurator O??wiaty we wspó??pracy z Fundacj─? Rozwoju Systemu Edukacji - Narodow─? Agencj─? Programu Erasmus+ oraz Biurem Regionalnym Województwa Warmi??sko-Mazurskiego w Brukseli zapraszaj─? na konferencj─? informacyjno-promocyjn─? regionaln─? po??wi─?con─? programowi Erasmus+.


czytaj wiecej

1 2 3 4 >>Galeria

zobacz galerie

Je┼Ťli chcesz by─ç informowany o aktualno┼Ťciach na stronie, w pole poni┼╝ej wpisz sw├│j adres email.


Terminy Sieci


zobacz wi─Öcej


Terminy


zobacz wi─Öcej