Nowo??ci

11-07-2011

VI FORUM EKONOMICZNE M?üODYCH LIDER??W W NOWYM S─?CZU


Europejski Dom Spotka?? – Fundacja Nowy Staw serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji oraz instytucji o charakterze spo??ecznym, ekonomicznym, politycznym, obywatelskim do udzia??u w Forum Ekonomicznym M??odych Liderów, które odb─?dzie si─? w dniach 6 – 10 wrze??nia 2011 roku w Nowym S─?czu.


Forum to spotkanie m??odych liderów z pa??stw Unii Europejskiej, Ba??kanów, Europy Wschodniej i Kaukazu, które co roku gromadzi niemal 250 osób.
Tematyka Forum porusza kwestie gospodarcze, polityczne, zagadnienia mi─?dzynarodowe, tematy zwi─?zane z przysz??o??ci─? i wizj─? Unii Europejskiej, stosunkami Unii z jej s─?siadami, rol─? m??odego pokolenia we wspó??czesnym ??wiecie. Program Forum obejmuje dyskusje panelowe, warsztaty, gie??d─? akcji spo??ecznych i programów dzia??a??.
J─?zykiem oficjalnym Forum Ekonomicznego M??odych Liderów jest j─?zyk angielski.
Obrady Forum t??umaczone s─? na j─?zyk polski, angielski i rosyjski.
Uczestnictwo w Forum jest mo??liwe po uprzednim nades??aniu formularza zg??oszeniowego i przej??ciu procesu rekrutacji. Termin nadsy??ania zg??osze?? mija 15 lipca 2011 roku.
Uczestnicy z Polski wnosz─? op??at─? w wysoko??ci 200 z??
Szczegó??owe informacje znajduj─? si─? na oficjalnej stronie Forum Ekonomicznego M??odych Liderów.


Galeria

zobacz galerie